Baton Meaning in Gujarati

Baton-meaning-in-gujarati

 

Type of Baton

noun: baton; plural noun: batons


Definition and Meaning of Baton in Gujarati

ડંડો, દંડ, દંડૂકો, પોલિસનો ડંડો, ટૂંકી લાકડી, તાલ બતાવવા માટેની સંગીત મંડળી ના સંચાલક ની લાકડી, લશ્કરી ઊંચા હોદ્દા નું સૂચક ચિહ્ન


Pronunciation of Baton in Gujarati

Baton (બૅટન)


Usage of Baton in a Sentence

    • They were driven back by a police baton charge.

    • પોલીસના લાઠી પ્રહાર થી તેમને પાછા હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.

    • The President handed over the baton to his successor.

    • રાષ્ટ્રપતિએ તેમના અનુગામીને દંડક સોંપ્યો. (જવાબદારી ની સોંપણી કરી)


Watch Baton Meaning In Gujarati on YouTube

Baton meaning in Gujarati | Baton no arth shu che | explained Baton in Gujarati

Synonyms of Baton in Gujarati

stick, rod, staff, wand, bar


Antonyms of Baton in Gujarati

advantage, failure, help, loss, whole


Tags for Baton Meaning in Gujarati

Baton Meaning in Gujarati. Baton Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Baton. translation of Baton in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Baton in English and in Gujarati. What Baton means in Gujarati. Baton meaning in Gujarati. Baton definition, Baton, pronunciations and exBatonples of Baton in Gujarati. Synonyms of Baton in Gujarati. Batons of Baton in Gujarati. Baton in Gujarati Dictionary. Baton typing in Gujarati. Thesaurus of Baton in Gujarati. Thesaurus of Baton Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Baton નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Baton નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Baton ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Baton ને કેવી રીતે બોલાય, Baton ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Baton શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Baton in detail. Baton નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment