Coral Meaning in Gujarati

Coral-meaning-in-gujarati

 

Type of Coral

noun: coral; plural noun: corals


Definition and Meaning of Coral in Gujarati

પરવાળું, પ્રવાલ, પરવાળાનું ઘરેણું ઇ., લેવટાના ગર્ભમાં રહેલાં ઈંડાં, પરવાળાનું, તેના લાલ રંગનું


Pronunciation of Coral in Gujarati

Coral (કૉરલ)


Usage of Coral in a Sentence

    • Big waves hammered at the coral reef.

    • કોરલ રીફ (પરવાળા ના ખડકો) પર મોટા મોજા અથડાતા હતા.

    • We are planning to see the coral reef.

    • અમે કોરલ રીફ (પરવાળા ના ખડકો) જોવાની યોજના બનાવી રહ્યા છીએ.


Watch Coral Meaning In Gujarati on YouTube

Coral meaning in Gujarati | Coral no arth shu che | explained Coral in Gujarati

Synonyms of Coral in Gujarati


Antonyms of Coral in Gujarati


Tags for Coral Meaning in Gujarati

Coral Meaning in Gujarati. Coral Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Coral. translation of Coral in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Coral in English and in Gujarati. What Coral means in Gujarati. Coral meaning in Gujarati. Coral definition, Coral, pronunciations and exCoralples of Coral in Gujarati. Synonyms of Coral in Gujarati. Corals of Coral in Gujarati. Coral in Gujarati Dictionary. Coral typing in Gujarati. Thesaurus of Coral in Gujarati. Thesaurus of Coral Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Coral નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Coral નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Coral ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Coral ને કેવી રીતે બોલાય, Coral ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Coral શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Coral in detail. Coral નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment