CTC Full Form in Gujarati

CTC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

CTC


CTC Full Form

Cost To Company


CTC Full Form in Gujarati

કંપની માટે ખર્ચ


About CTC:

CTC એ કર્મચારીનું વાર્ષિક પગાર પેકેજ છે. તે સ્પષ્ટ કરે છે કે પેઢી અથવા સંસ્થા એક વર્ષ દરમિયાન કામદાર પર કેટલો ખર્ચ કરે છે. આજકાલ, મોટાભાગની કંપનીઓ સીટીસીના રૂપમાં તેમનો પગાર ઓફર કરી રહી છે.


Watch CTC Full Form In Gujarati on YouTube

CTC Full Form in Gujarati | CTC nu full form shu che | CTC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for CTC Full Form

CTC Full Form, CTC Full Form in Gujarati, What is the full form of CTC in Gujarati, Find full form of CTC in Gujarati, Gujarati Full Form of CTC, CTC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of CTC


What was in this CTC

આ Website પર તમે CTC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે CTC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે CTC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે CTC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો CTC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of CTC in detail. CTC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials