FIR Full Form in Gujarati

FIR-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

FIR


FIR Full Form

First Information Report


FIR Full Form in Gujarati

પ્રથમ માહિતી અહેવાલ


About FIR:

એફ.આઈ.આર. એ પોલીસ દ્વારા તૈયાર કરાયેલ લેખિત દસ્તાવેજ છે જ્યારે તેઓ કોઈ કોગ્નિઝેબલ ગુના વિશેની માહિતી મેળવે છે. તે સામાન્ય રીતે પીડિતા અથવા તેના વતી કોઈ અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદ છે. જ્યારે પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆર નોંધવામાં આવે છે, ત્યારે પીડિતા અથવા એફઆઈઆર દાખલ કરનાર તે જ વ્યક્તિને સહી કરેલી નકલ પણ આપવામાં આવે છે. પોલીસ એફઆઈઆર નોંધવાનો ઇનકાર કરી શકતી નથી કારણ કે તે કાયદાની વિરુદ્ધ છે.

એફઆઈઆર એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજ છે કારણ કે તે ગુનાહિત ન્યાયની પ્રક્રિયામાં મદદ કરે છે. એફઆઈઆર નોંધાયા બાદ જ પોલીસ તપાસ શરૂ કરી શકે છે. એકવાર એફઆઈઆર નોંધાયા પછી, એફઆઈઆરની સામગ્રીને હાઈકોર્ટ અથવા ભારતની સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદા સિવાય બદલી શકાતી નથી.


Watch FIR Full Form In Gujarati on YouTube

FIR Full Form in Gujarati | FIR nu full form shu che | FIR નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for FIR Full Form

FIR Full Form, FIR Full Form in Gujarati, What is the full form of FIR in Gujarati, Find full form of FIR in Gujarati, Gujarati Full Form of FIR, FIR Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of FIR


What was in this FIR

આ Website પર તમે FIR નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે FIR શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે FIR ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે FIR શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો FIR શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of FIR in detail. FIR નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials