Hijab Meaning in Gujarati

Hijab-meaning-in-gujarati

 

Type of Hijab

noun: hijab; plural noun: hijabs


Definition and Meaning of Hijab in Gujarati

કાન અને ગળાને ઢાંકતું કપડું, જાહેર સ્થળોએ મુસ્લિમ મહિલાઓ દ્વારા પહેરવામાં આવતું માથું ઢાંકવાનું વસ્ત્ર


Pronunciation of Hijab in Gujarati

Hijab (હિજાબ)


Usage of Hijab in a Sentence

  • Her school told her that she couldn’t wear the hijab.

  • તેની શાળાએ તેને કહ્યું કે તે હિજાબ પહેરી શકશે નહીં.

  • The hijab covers the head and chest but not the face.

  • હિજાબ માથું અને છાતીને ઢાંકે છે પરંતુ ચહેરો નહીં.

  • She protested that hijab was a part of her religion.
  • તેણે વિરોધ નોંધાવ્યો કે હિજાબ તેના ધર્મનો એક ભાગ છે.
  • No women will be forced to wear the hijab.
  • કોઈ પણ મહિલાને હિજાબ પહેરવાની ફરજ પાડવામાં આવશે નહીં.

Watch Hijab Meaning In Gujarati on YouTube

Hijab meaning in Gujarati | Hijab no arth shu che | explained Hijab in Gujarati

Synonyms of Hijab in Gujarati

yashmak, niqab, purdah, veil, scarf, headdress, hood, hoodie, head scarf, head covering


Antonyms of Hijab in Gujarati


Tags for Hijab Meaning in Gujarati

Hijab Meaning in Gujarati. Hijab Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Hijab. translation of Hijab in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Hijab in English and in Gujarati. What Hijab means in Gujarati. Hijab meaning in Gujarati. Hijab definition, Hijab, pronunciations and exHijabples of Hijab in Gujarati. Synonyms of Hijab in Gujarati. Hijabs of Hijab in Gujarati. Hijab in Gujarati Dictionary. Hijab typing in Gujarati. Thesaurus of Hijab in Gujarati. Thesaurus of Hijab Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Hijab નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Hijab નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Hijab ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Hijab ને કેવી રીતે બોલાય, Hijab ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Hijab શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Hijab in detail. Hijab નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment