NEP Full Form in Gujarati

NEP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

NEP


NEP Full Form

National Education Policy


NEP Full Form in Gujarati

રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ


About NEP:

એનઇપી એટલે નેશનલ એજ્યુકેશન પોલિસી. ૨૦૨૦ ની રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિનું લક્ષ્ય ભારતની ભાવિ શૈક્ષણિક પ્રણાલી માટે છે. તેનું વર્ણન ભારતની રાષ્ટ્રીય શિક્ષણ નીતિ 2020 (એનઇપી 2020) માં કરવામાં આવ્યું છે, જેને ભારતીય કેન્દ્રીય કેબિનેટે 29 જુલાઈ, 2020 ના રોજ સ્વીકાર્યું હતું.


Watch NEP Full Form In Gujarati on YouTube

NEP Full Form in Gujarati | NEP nu full form shu che | NEP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for NEP Full Form

NEP Full Form, NEP Full Form in Gujarati, What is the full form of NEP in Gujarati, Find full form of NEP in Gujarati, Gujarati Full Form of NEP, NEP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of NEP


What was in this NEP

આ Website પર તમે NEP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે NEP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે NEP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે NEP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો NEP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of NEP in detail. NEP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment