OBC Full Form in Gujarati

OBC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

OBC


OBC Full Form

Other Backward Class


OBC Full Form in Gujarati

અન્ય પછાત વર્ગ


About OBC:

અન્ય પછાત વર્ગ એ સામૂહિક શબ્દ છે જેનો ઉપયોગ ભારત સરકાર દ્વારા શૈક્ષણિક અથવા સામાજિક રીતે વંચિત જાતિઓને વર્ગીકૃત કરવા માટે કરવામાં આવે છે. ઓબીસી એ સામાન્ય વર્ગ, અનુસૂચિત જાતિઓ અને અનુસૂચિત જનજાતિની સાથે ભારતની વસ્તીના કેટલાક સત્તાવાર વર્ગીકરણોમાંનું એક છે.


Watch OBC Full Form In Gujarati on YouTube

OBC Full Form in Gujarati | OBC nu full form shu che | OBC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for OBC Full Form

OBC Full Form, OBC Full Form in Gujarati, What is the full form of OBC in Gujarati, Find full form of OBC in Gujarati, Gujarati Full Form of OBC, OBC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of OBC


What was in this post

આ Website પર તમે OBC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે OBC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે OBC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે OBC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો OBC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of OBC in detail. OBC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials