Organ Meaning in Gujarati

Organ-meaning-in-gujarati

 

Type of Organ

noun: organ; plural noun: organs


Definition and Meaning of Organ in Gujarati

પ્રાણી કે વનસ્પતિનું અંગ, દેહનો ભાગ, અવયવ, શરીરની ઇન્દ્રિય, કોઈ સંસ્થા કે પક્ષનું મુખપત્ર, પટ્ટીઓ અને ધમણવાળું એક વાદ્ય, હાર્મોનિયમની જાતનું એક વિદેશી વાદ્ય


Pronunciation of Organ in Gujarati

Organ (ઑર્ગન)


Usage of Organ in a Sentence

    • The largest organ in the body is the liver.

    • શરીરનું સૌથી મોટું અંગ યકૃત છે.

    • This paper is the official organ of the opposition party.

    • આ પેપર વિરોધી પક્ષનું સત્તાવાર મુખપત્ર છે.


Watch Organ Meaning In Gujarati on YouTube

Organ meaning in Gujarati | Organ no arth shu che | explained Organ in Gujarati

Synonyms of Organ in Gujarati

part of the body, body part, biological structure


Antonyms of Organ in Gujarati,


Tags for Organ Meaning in Gujarati

Organ Meaning in Gujarati. Organ Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Organ. translation of Organ in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Organ in English and in Gujarati. What Organ means in Gujarati. Organ meaning in Gujarati. Organ definition, explanation, pronunciations and examples of Organ in Gujarati. Synonyms of Organ in Gujarati. Organs of Organ in Gujarati. Organ in Gujarati Dictionary. Organ typing in Gujarati. Thesaurus of Organ in Gujarati. Thesaurus of Organ Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Organ નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Organ નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Organ ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Organ ને કેવી રીતે બોલાય, Organ ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Organ શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Organ in detail. Organ નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment