Owner Meaning in Gujarati

Owner-meaning-in-gujarati

 

Type of Owner

noun: owner; plural noun: owners


Definition and Meaning of Owner in Gujarati

માલિક, ધણી, કોઈ વસ્તુનો સ્વામી


Pronunciation of Owner in Gujarati

Owner (ઓનર)


Usage of Owner in a Sentence

    • Who’s the owner of this house?

    • આ ઘરના માલિક કોણ છે?

    • The owner of the hotel welcomed us personally.

    • હોટલના માલિકે અમારું વ્યક્તિગત રીતે સ્વાગત કર્યું.


Watch Owner Meaning In Gujarati on YouTube

Owner meaning in Gujarati | Owner no arth shu che | explained Owner in Gujarati

Synonyms of Owner in Gujarati

possessor, holder, homeowner, freeholder, landlord, landlady, keeper


Antonyms of Owner in Gujarati

leaser, renter


Tags for Owner Meaning in Gujarati

Owner Meaning in Gujarati. Owner Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Owner. translation of Owner in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Owner in English and in Gujarati. What Owner means in Gujarati. Owner meaning in Gujarati. Owner definition, Owner, pronunciations and exOwnerples of Owner in Gujarati. Synonyms of Owner in Gujarati. Owners of Owner in Gujarati. Owner in Gujarati Dictionary. Owner typing in Gujarati. Thesaurus of Owner in Gujarati. Thesaurus of Owner Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Owner નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Owner નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Owner ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Owner ને કેવી રીતે બોલાય, Owner ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Owner શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Owner in detail. Owner નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials