PCO Full Form in Gujarati

PCO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PCO


PCO Full Form

  1. Public Call Office


PCO Full Form in Gujarati

  1. સાર્વજનિક કોલ ઓફિસ

About PCO:

  1.  પીસીઓ એ જાહેર ક્ષેત્રમાં એક સ્થાન છે જે ભારતમાં ટેલિફોનની સુવિધા પ્રદાન કરે છે. ટેલિકોમ્યુનિકેશન ક્રાંતિ પહેલાં સુલભ સંદેશાવ્યવહાર માટે તે માંગમાં ઉચ્ચ અને કાર્યક્ષમ માધ્યમ હતું.

Watch PCO Full Form In Gujarati on YouTube

PCO Full Form in Gujarati | PCO nu full form shu che | PCO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PCO Full Form

ખાનગી શાખા વિનિમય એ એન્ટરપ્રાઇઝની અંદર એક ટેલિફોન સિસ્ટમ છે જે સ્થાનિક લાઇન્સ પર વપરાશકર્તાઓ વચ્ચે કોલ સ્વિચ કરે છે, જ્યારે તમામ વપરાશકર્તાઓને ચોક્કસ સંખ્યામાં બાહ્ય ફોન લાઇન્સ શેર કરવા માટે સક્ષમ બનાવે છે.


What was in this post

આ Website પર તમે PCO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PCO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PCO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PCO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PCO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PCO in detail. PCO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment