PG Full Form in Gujarati

PG-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PG


PG Full Form

Paying Guest


PG Full Form in Gujarati

પેઇંગ ગેસ્ટ


About PG:

PG એ એવી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરે છે જે અન્ય વ્યક્તિના ઘરમાં રહે છે અને માલિક દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ રહેવા, ખોરાક, લોન્ડ્રી અને અન્ય સુવિધાઓ માટે ચૂકવણી કરે છે. PG એ ભાડૂતથી અલગ છે કારણ કે પાછળથી માત્ર રહેઠાણ અથવા જગ્યા માટે બાકીની વસ્તુઓ જેમ કે ખોરાક, ફર્નિચરની વ્યવસ્થા ભાડૂત દ્વારા કરવાની હોય છે.


Watch PG Full Form In Gujarati on YouTube

PG Full Form in Gujarati | PG nu full form shu che | PG નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PG Full Form

PG Full Form, PG Full Form in Gujarati, What is the full form of PG in Gujarati, Find full form of PG in Gujarati, Gujarati Full Form of PG, PG Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PG


What was in this post

આ Website પર તમે PG નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PG શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PG ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PG શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PG શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PG in detail. PG નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment