PhD Full Form in Gujarati

PhD-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PhD


PhD Full Form

Doctor of Philosophy


PhD Full Form in Gujarati

ડોક્ટર ઓફ ફિલોસોફી


About PhD:

પીએચડી એ એક શૈક્ષણિક અથવા વ્યાવસાયિક ડિગ્રી છે જે, મોટાભાગના દેશોમાં, ડિગ્રી ધારકને યુનિવર્સિટી સ્તરે તેમના પસંદ કરેલા વિષયને શીખવવા અથવા તેમના પસંદ કરેલા ક્ષેત્રમાં વિશિષ્ટ પદ પર કામ કરવા માટે લાયક ઠરે છે.


Watch PhD Full Form In Gujarati on YouTube

PhD Full Form in Gujarati | PhD nu full form shu che | PhD નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PhD Full Form

PhD Full Form, PhD Full Form in Gujarati, What is the full form of PhD in Gujarati, Find full form of PhD in Gujarati, Gujarati Full Form of PhD, PhD Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PhD


What was in this PhDt

આ Website પર તમે PhD નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PhD શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PhD ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PhD શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PhD શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PhD in detail. PhD નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment