PWD Full Form in Gujarati

PWD-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

PWD


PWD Full Form

The Public Works Department


PWD Full Form in Gujarati

જાહેર બાંધકામ વિભાગ


About PWD:

PWD એ ભારતીય સરકારી એજન્સી છે જે જાહેર સેવાઓના નિર્માણ અને જાળવણી માટે જવાબદાર છે, જેમ કે જાહેર સરકારી બાંધકામ, ધોરીમાર્ગો, પુલો, જાહેર પરિવહન, પીવાના પાણીના સ્ત્રોતો અને વધુ.


Watch PWD Full Form In Gujarati on YouTube

PWD Full Form in Gujarati | PWD nu full form shu che | PWD નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for PWD Full Form

PWD Full Form, PWD Full Form in Gujarati, What is the full form of PWD in Gujarati, Find full form of PWD in Gujarati, Gujarati Full Form of PWD, PWD Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of PWD


What was in this PWDt

આ Website પર તમે PWD નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે PWD શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે PWD ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે PWD શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો PWD શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of PWD in detail. PWD નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment