Rites Meaning in Gujarati

Rites-meaning-in-gujarati

 

Type of Rites

noun: rite; plural noun: rites


Definition and Meaning of Rites in Gujarati

ધાર્મિક કૃત્ય, ધાર્મિક વિધિ, ધાર્મિક સંસ્કાર, વ્રતપાલન, ધાર્મિક હેતુ માટે કરવામાં આવતી ધાર્મિક વિધિ


Pronunciation of Rites in Gujarati

Rites (રાઇટસ્)


Usage of Rites in a Sentence

    • His final rites will be performed at the banks of Sabarmati.

    • તેમના અંતિમ સંસ્કાર સાબરમતીના કિનારે કરવામાં આવશે.

    • He is interested in religious rites and ceremonies.

    • તેમને ધાર્મિક વિધિઓ અને સમારોહમાં રસ છે.


Watch Rites Meaning In Gujarati on YouTube

Rites meaning in Gujarati | Rites no arth shu che | explained Rites in Gujarati

Synonyms of Rites in Gujarati

ceremony, ritual, ceremonial, observance, service, sacrament, liturgy, worship, office, celebration, performance, act, practice, order, custom


Antonyms of Rites in Gujarati

fact, reality, truth, carelessness, neglect, agnosticism, atheism, disbelief


Tags for Rites Meaning in Gujarati

Rites Meaning in Gujarati. Rites Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Rites. translation of Rites in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Rites in English and in Gujarati. What Rites means in Gujarati. Rites meaning in Gujarati. Rites definition, Rites, pronunciations and exRitesples of Rites in Gujarati. Synonyms of Rites in Gujarati. Ritess of Rites in Gujarati. Rites in Gujarati Dictionary. Rites typing in Gujarati. Thesaurus of Rites in Gujarati. Thesaurus of Rites Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Rites નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Rites નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Rites ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Rites ને કેવી રીતે બોલાય, Rites ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Rites શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Rites in detail. Rites નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment