RO Full Form in Gujarati

RO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

RO


RO Full Form

Reverse Osmosis


RO Full Form in Gujarati

રિવર્સ ઓસ્મોસિસ


About RO:

રિવર્સ ઓસ્મોસિસ એ એક ચોક્કસ ગાળણ પ્રક્રિયા છે જે અર્ધપારગમ્ય, છિદ્રાળુ પટલનો ઉપયોગ કરે છે જે ફક્ત સ્પષ્ટ પાણીને તેમાંથી પસાર થવા માટે સક્ષમ બનાવે છે, અશુદ્ધિઓ અને મોટા પરમાણુઓને દૂર કરે છે.


Watch RO Full Form In Gujarati on YouTube

RO Full Form in Gujarati | RO nu full form shu che | RO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for RO Full Form

RO Full Form, RO Full Form in Gujarati, What is the full form of RO in Gujarati, Find full form of RO in Gujarati, Gujarati Full Form of RO, RO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of RO


What was in this RO

આ Website પર તમે RO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે RO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે RO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે RO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો RO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of RO in detail. RO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment