SAT Full Form in Gujarati

SAT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SAT


SAT Full Form

 Scholastic Assessment Test


SAT Full Form in Gujarati

સ્કોલેસ્ટિક એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ


About SAT:

SAT એ કૉલેજ બોર્ડ દ્વારા લેવામાં આવતી પ્રમાણભૂત પરીક્ષા છે અને અંડરગ્રેજ્યુએટ શાળાઓમાં પ્રવેશ માટે અરજી કરતા વિદ્યાર્થીઓએ તે પરીક્ષા આપવી આવશ્યક છે. સ્કોલાસ્ટિક એસેસમેન્ટ ટેસ્ટ, જે અગાઉ સ્કોલાસ્ટિક એપ્ટિટ્યુડ ટેસ્ટ તરીકે જાણીતી હતી.


Watch SAT Full Form In Gujarati on YouTube

SAT Full Form in Gujarati | SAT nu full form shu che | SAT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SAT Full Form

SAT Full Form, SAT Full Form in Gujarati, What is the full form of SAT in Gujarati, Find full form of SAT in Gujarati, Gujarati Full Form of SAT, SAT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SAT


What was in this SAT

આ Website પર તમે SAT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SAT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SAT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SAT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SAT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SAT in detail. SAT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment