SHO Full Form in Gujarati

SHO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SHO


SHO Full Form

Station House Officer


SHO Full Form in Gujarati

સ્ટેશન હાઉસ ઓફિસર


About SHO:

SHO એ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનના વડા અથવા ઇન્ચાર્જ વ્યક્તિ છે. તે પોલીસ સ્ટેશનની પ્રવૃત્તિઓ પર દેખરેખ રાખે છે અને તેના પ્રદેશમાં કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવા માટે જવાબદાર છે.


Watch SHO Full Form In Gujarati on YouTube

SHO Full Form in Gujarati | SHO nu full form shu che | SHO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SHO Full Form

SHO Full Form, SHO Full Form in Gujarati, What is the full form of SHO in Gujarati, Find full form of SHO in Gujarati, Gujarati Full Form of SHO, SHO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SHO


What was in this SHO

આ Website પર તમે SHO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SHO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SHO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SHO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SHO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SHO in detail. SHO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment