SMH Full Form in Gujarati

SMH-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SMH


SMH Full Form

Shaking My Head


SMH Full Form in Gujarati

શેકિંગ માય હેડ


About SMH:

SMH એ ઇન્ટરનેટ અશિષ્ટ પ્રારંભિકવાદ છે જેનો વિવિધ રીતે નિરાશા, અસ્વીકાર, હતાશા અથવા અધીરાઈ દર્શાવવા માટે ઉપયોગ થાય છે.


Watch SMH Full Form In Gujarati on YouTube

SMH Full Form in Gujarati | SMH nu full form shu che | SMH નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SMH Full Form

SMH Full Form, SMH Full Form in Gujarati, What is the full form of SMH in Gujarati, Find full form of SMH in Gujarati, Gujarati Full Form of SMH, SMH Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SMH


What was in this SMH

આ Website પર તમે SMH નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SMH શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SMH ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SMH શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SMH શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SMH in detail. SMH નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment