SMS Full Form in Gujarati

SMS-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SMS


SMS Full Form

Short Message Service


SMS Full Form in Gujarati

ટૂંકી સંદેશ સેવા


About SMS:

ટૂંકી સંદેશ સેવા આવશ્યકપણે ક્રિયાપ્રતિક્રિયાનો એક સંરચિત પ્રોટોકોલ છે જેનો ઉપયોગ ટેક્સ્ટ સંદેશાઓ શેર કરવા માટે મોબાઇલ પ્લેટફોર્મ વચ્ચે થાય છે.


Watch SMS Full Form In Gujarati on YouTube

SMS Full Form in Gujarati | SMS nu full form shu che | SMS નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SMS Full Form

SMS Full Form, SMS Full Form in Gujarati, What is the full form of SMS in Gujarati, Find full form of SMS in Gujarati, Gujarati Full Form of SMS, SMS Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SMS


What was in this SMS

આ WebSMSe પર તમે SMS નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SMS શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SMS ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SMS શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SMS શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SMS in detail. SMS નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment