SP Full Form in Gujarati

SP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

SP


SP Full Form

Superintendent of Police


SP Full Form in Gujarati

પોલીસ અધિક્ષક


About SP:

ભારતીય પોલીસ સેવા (આઈપીએસ) અને રાજ્ય પોલીસ સેવાના અધિકારીઓને પોલીસ અધિક્ષકનું પદ મળી શકે છે. બિન-મહાનગરીય જિલ્લામાં, પોલીસ અધિક્ષક એ જિલ્લાના વડા હોય છે. વિવિધ મુખ્યાલયોમાં, ત્રીજું માથું પોલીસ અધિક્ષક છે.


Watch SP Full Form In Gujarati on YouTube

SP Full Form in Gujarati | SP nu full form shu che | SP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for SP Full Form

SP Full Form, SP Full Form in Gujarati, What is the full form of SP in Gujarati, Find full form of SP in Gujarati, Gujarati Full Form of SP, SP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of SP


What was in this SP

આ WebSPe પર તમે SP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે SP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે SP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે SP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો SP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of SP in detail. SP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment