TAT Full Form in Gujarati

TAT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TAT


TAT Full Form

Turn Around Time


TAT Full Form in Gujarati

કાર્ય પૂર્ણ કરવાનો સમય


About TAT:

TAT એ પ્રક્રિયાની શરૂઆતથી તેની પૂર્ણતા સુધીનો સમયગાળો છે. સરળ શબ્દોમાં કહીએ તો, તે એક પ્રક્રિયા પૂર્ણ કરવા અથવા વિનંતીને પૂર્ણ કરવામાં સમય લાગે છે. દા.ત., વિનંતી સુપરત કરવાથી લઈને તેના નિષ્કર્ષ સુધીનો સમય અને વિનંતી કરનારને ડિલિવરી.


Watch TAT Full Form In Gujarati on YouTube

TAT Full Form in Gujarati | TAT nu full form shu che | TAT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TAT Full Form

TAT Full Form, TAT Full Form in Gujarati, What is the full form of TAT in Gujarati, Find full form of TAT in Gujarati, Gujarati Full Form of TAT, TAT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TAT


What was in this TAT

આ WebTATe પર તમે TAT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TAT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TAT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TAT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TAT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TAT in detail. TAT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials