TBI Full Form in Gujarati

TBI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TBI


TBI Full Form

Traumatic brain injury


TBI Full Form in Gujarati

મગજની આઘાતજનક ઇજા


About TBI:

TBI એ એક્વાયર્ડ બ્રેઇન ઇન્જરીનું એક સ્વરૂપ છે, જ્યારે અચાનક આઘાતથી મગજને નુકસાન થાય છે ત્યારે થાય છે. ટીબીઆઈ ત્યારે પરિણમી શકે છે જ્યારે માથું અચાનક અને હિંસક રીતે કોઈ પદાર્થ સાથે અથડાય છે, અથવા જ્યારે કોઈ પદાર્થ ખોપરીને વીંધી નાખે છે અને મગજની પેશીઓમાં પ્રવેશે છે.


Watch TBI Full Form In Gujarati on YouTube

TBI Full Form in Gujarati | TBI nu full form shu che | TBI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TBI Full Form

TBI Full Form, TBI Full Form in Gujarati, What is the full form of TBI in Gujarati, Find full form of TBI in Gujarati, Gujarati Full Form of TBI, TBI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TBI


What was in this TBI

આ WebTBIe પર તમે TBI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TBI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TBI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TBI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TBI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TBI in detail. TBI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment