Thorn Meaning in Gujarati

Thorn-meaning-in-gujarati

 

Type of Thorn

noun: thorn; plural noun: thorns


Definition and Meaning of Thorn in Gujarati

કાંટો, કાંટાળું ઝાડ કે ઝાડવું, શૂળ, શલ્ય


Pronunciation of Thorn in Gujarati

Thorn (થૉર્ન)


Usage of Thorn in a Sentence

    • She has pricked her finger with a thorn.

    • તેની આંગળી માં કાંટો વાગ્યો.

    • The dog had a thorn in its pad.

    • કૂતરાના પંજામાં કાંટો હતો.


Watch Thorn Meaning In Gujarati on YouTube

Thorn meaning in Gujarati | Thorn no arth shu che | explained Thorn in Gujarati

Synonyms of Thorn in Gujarati

prickle, spike, barb, spine, bristle, spicule


Antonyms of Thorn in Gujarati


Tags for Thorn Meaning in Gujarati

Thorn Meaning in Gujarati. Thorn Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Thorn. translation of Thorn in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Thorn in English and in Gujarati. What Thorn means in Gujarati. Thorn meaning in Gujarati. Thorn definition, Thorn, pronunciations and exThornples of Thorn in Gujarati. Synonyms of Thorn in Gujarati. Thorns of Thorn in Gujarati. Thorn in Gujarati Dictionary. Thorn typing in Gujarati. Thesaurus of Thorn in Gujarati. Thesaurus of Thorn Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Thorn નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Thorn નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Thorn ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Thorn ને કેવી રીતે બોલાય, Thorn ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Thorn શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Thorn in detail. Thorn નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment