TLC Full Form in Gujarati

TLC-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

TLC


TLC Full Form

Total Lung Capacity


TLC Full Form in Gujarati

ફેફસાની કુલ ક્ષમતા


About TLC:

TLC એ મહત્તમ પ્રેરણાના અંતે ફેફસાંમાં રહેલી હવાની મહત્તમ માત્રા છે, દા.ત. ફેફસાંમાં રહેલી હવા જ્યારે સંપૂર્ણપણે ફૂલેલી હોય ત્યારે તેમાં રહેલી હવા. ટીએલસી (TLC) એ ભરતીના જથ્થા, ઇન્સ્પિરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, એક્સપાયરેટરી રિઝર્વ વોલ્યુમ, અવશેષ વોલ્યુમનો સરવાળો છે.


Watch TLC Full Form In Gujarati on YouTube

TLC Full Form in Gujarati | TLC nu full form shu che | TLC નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for TLC Full Form

TLC Full Form, TLC Full Form in Gujarati, What is the full form of TLC in Gujarati, Find full form of TLC in Gujarati, Gujarati Full Form of TLC, TLC Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of TLC


What was in this TLC

આ WebTLCe પર તમે TLC નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે TLC શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે TLC ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે TLC શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો TLC શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of TLC in detail. TLC નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment