UDP Full Form in Gujarati

UDP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

UDP


UDP Full Form

User Datagram Protocol


UDP Full Form in Gujarati

વપરાશકર્તા ડેટાગ્રામ પ્રોટોકોલ


About UDP:

યુડીપી (UDP) એ ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર પ્રોટોકોલ છે, જે ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ સ્યુટનો એક ભાગ છે અને ટ્રાન્સમિશન કન્ટ્રોલ પ્રોટોકોલ (TCP) માટે વૈકલ્પિક સંચાર પ્રોટોકોલ છે. યુડીપી (UDP) અને TCP બંને પારદર્શક સ્તરોના પ્રોટોકોલ છે જે ઇન્ટરનેટ પર વપરાય છે અથવા ઇન્ટરનેટ પ્રોટોકોલ (IP) ની ટોચ પર ચાલે છે અને સામાન્ય રીતે અનુક્રમે UDP/IP અને TCP/IP તરીકે ઓળખાય છે.

આ બેમાંથી, યુડીપી (UDP) એ સૌથી સરળ પરિવહન સ્તર પ્રોટોકોલ છે, જેને ઇન્ટરનેટ પર ડેટા મોકલવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યો છે. તે નેટવર્ક સ્તરમાંથી ડેટાગ્રામ પસંદ કરે છે અને હેડરને જોડે છે અને પછી તેને વપરાશકર્તાને આગળ ધપાવે છે.

 


Watch UDP Full Form In Gujarati on YouTube

UDP Full Form in Gujarati | UDP nu full form shu che | UDP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for UDP Full Form

UDP Full Form, UDP Full Form in Gujarati, What is the full form of UDP in Gujarati, Find full form of UDP in Gujarati, Gujarati Full Form of UDP, UDP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of UDP


What was in this UDP

આ Website પર તમે UDP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે UDP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે UDP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે UDP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો UDP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of UDP in detail. UDP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment