UF Full Form in Gujarati

UF-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

UF


UF Full Form

Ultrafiltration


UF Full Form in Gujarati

અલ્ટ્રાફિલ્ટરેશન


About UF:

UF એ મેમ્બ્રેન ફિલ્ટરેશનનું એક સ્વરૂપ છે જેનો ઉપયોગ UF વોટર પ્યુરિફાયરમાં થાય છે. હોલો ફાઇબરથી થ્રેડેડ અર્ધપારગમ્ય પટલની આજુબાજુ, પાણીને આ પદ્ધતિ સાથે ચાલુ રાખવાની મંજૂરી છે.


Watch UF Full Form In Gujarati on YouTube

UF Full Form in Gujarati | UF nu full form shu che | UF નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for UF Full Form

UF Full Form, UF Full Form in Gujarati, What is the full form of UF in Gujarati, Find full form of UF in Gujarati, Gujarati Full Form of UF, UF Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of UF


What was in this UF

આ Website પર તમે UF નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે UF શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે UF ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે UF શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો UF શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of UF in detail. UF નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment