VAT Full Form in Gujarati

VAT-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

VAT


VAT Full Form

Value Added Tax


VAT Full Form in Gujarati

મૂલ્ય આધારિત કર


About VAT:

વેટ એ પરોક્ષ કરનું એક સામાન્ય સ્વરૂપ છે જે ફક્ત મૂર્ત માલ અથવા ઉત્પાદનો પર જ લાદવામાં આવે છે. તે ઉત્પાદનના દરેક તબક્કે લાદવામાં આવે છે, જેમાં કાચા માલને તૈયાર માલમાં ફેરવવામાં અને વેચાણના સ્થળે સામેલ હોય છે.


Watch VAT Full Form In Gujarati on YouTube

VAT Full Form in Gujarati | VAT nu full form shu che | VAT નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VAT Full Form

VAT Full Form, VAT Full Form in Gujarati, What is the full form of VAT in Gujarati, Find full form of VAT in Gujarati, Gujarati Full Form of VAT, VAT Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VAT


What was in this VAT

આ Website પર તમે VAT નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VAT શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VAT ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VAT શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VAT શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VAT in detail. VAT નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment