VGA Full Form in Gujarati

VGA-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

VGA


VGA Full Form

Video Graphics Array


VGA Full Form in Gujarati

વિડિયો ગ્રાફિક્સ એરે


About VGA:

VGA is a display hardware developed by IBM in 1987. It was first introduced with IBM PS/2 line of computers. It provides a resolution of 640×480 pixels and a refresh rate of 60 Hz. VGA is referred as an array instead of an adopter because it was implemented from the start as a single chip (ASIC). It uses analog signals rather than digital signals.


Watch VGA Full Form In Gujarati on YouTube

VGA Full Form in Gujarati | VGA nu full form shu che | VGA નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VGA Full Form

VGA Full Form, VGA Full Form in Gujarati, What is the full form of VGA in Gujarati, Find full form of VGA in Gujarati, Gujarati Full Form of VGA, VGA Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VGA


What was in this VGA

આ Website પર તમે VGA નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VGA શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VGA ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VGA શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VGA શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VGA in detail. VGA નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment