VIP Full Form in Gujarati

VIP-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

VIP


VIP Full Form

Very important person


VIP Full Form in Gujarati

ખૂબ જ મહત્વની વ્યક્તિ


About VIP:

VIP એ ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિનું સંક્ષેપ છે. VIP એ એવી વ્યક્તિનો ઉલ્લેખ કરવાની અનૌપચારિક રીત છે જે કોઈક રીતે નોંધપાત્ર હોય અને તેને ચોક્કસ સેટિંગમાં વિશેષ સારવાર આપવામાં આવે.


Watch VIP Full Form In Gujarati on YouTube

VIP Full Form in Gujarati | VIP nu full form shu che | VIP નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VIP Full Form

VIP Full Form, VIP Full Form in Gujarati, What is the full form of VIP in Gujarati, Find full form of VIP in Gujarati, Gujarati Full Form of VIP, VIP Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VIP


What was in this VIP

આ Website પર તમે VIP નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VIP શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VIP ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VIP શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VIP શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VIP in detail. VIP નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment