VPI Full Form in Gujarati

VPI-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

VPI


VPI Full Form

Virtual Path Identifier


VPI Full Form in Gujarati

વર્ચ્યુઅલ પાથ ઓળખનાર


About VPI:

VPI is a Combination of an 8-bit field in the header of an ATM cell. It is Basically used for Data Communication Identifier that Established a Virtual path for an asynchronous transfer mode.


Watch VPI Full Form In Gujarati on YouTube

VPI Full Form in Gujarati | VPI nu full form shu che | VPI નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for VPI Full Form

VPI Full Form, VPI Full Form in Gujarati, What is the full form of VPI in Gujarati, Find full form of VPI in Gujarati, Gujarati Full Form of VPI, VPI Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of VPI


What was in this VPI

આ Website પર તમે VPI નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે VPI શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે VPI ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે VPI શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો VPI શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of VPI in detail. VPI નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials

 

Advertisment