When Meaning in Gujarati

When-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of When in Gujarati

ક્યારે, જ્યારે, કયા વખતે, કયા પ્રસંગે, સમય, તારીખ, પ્રસંગ, તે વખતે કે તે પરિસ્થિતિમાં


Pronunciation of When in Gujarati

When (વેન)


Usage of When in a Sentence

    • When do you get salary?

    • તમને પગાર ક્યારે મળે છે?

    • I asked him when he was coming to school.

    • મેં તેને પૂછ્યું કે તે ક્યારે સ્કૂલ આવી રહ્યો છે.


Watch When Meaning In Gujarati on YouTube

When meaning in Gujarati | When no arth shu che | explained When in Gujarati

Synonyms of When in Gujarati

albeit, so long as, although, as, howbeit, much as, notwithstanding, though, whereas, while


Antonyms of When in Gujarati

after


Tags for When Meaning in Gujarati

When Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of When. translation of When in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of When in English and in Gujarati. What When means in Gujarati. When meaning in Gujarati. When definition, explanation, pronunciations and examples of When in Gujarati. Synonyms of When in Gujarati. Antonyms of When in Gujarati. When in Gujarati Dictionary. When typing in Gujarati. Thesaurus of When in Gujarati. Thesaurus of When Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે When નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે When નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે When ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે When ને કેવી રીતે બોલાય, When ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો When શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of When in detail. When નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials

 

Advertisment