Wrist Meaning in Gujarati

Wrist-meaning-in-gujarati

 

Type of Wrist

noun: wrist; plural noun: wrists


Definition and Meaning of Wrist in Gujarati

હાથનું કાંડું, પહોંચો, બાંયનો કાંડાવાળો ભાગ


Pronunciation of Wrist in Gujarati

Wrist (રિસ્ટ)


Usage of Wrist in a Sentence

    • She fell over and sprained her wrist.

    • તે પડી ગઈ અને તેનું કાંડું મચકોડાઈ ગયું.

    • He grasped her by the wrist.

    • તેણે તેને કાંડાથી પકડી લીધી.


Watch Wrist Meaning In Gujarati on YouTube

Wrist meaning in Gujarati | Wrist no arth shu che | explained Wrist in Gujarati

Synonyms of Wrist in Gujarati


Antonyms of Wrist in Gujarati


Tags for Wrist Meaning in Gujarati

Wrist Meaning in Gujarati. Wrist Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Wrist. translation of Wrist in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Wrist in English and in Gujarati. What Wrist means in Gujarati. Wrist meaning in Gujarati. Wrist definition, Wrist, pronunciations and exWristples of Wrist in Gujarati. Synonyms of Wrist in Gujarati. Wrists of Wrist in Gujarati. Wrist in Gujarati Dictionary. Wrist typing in Gujarati. Thesaurus of Wrist in Gujarati. Thesaurus of Wrist Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Wrist નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Wrist નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Wrist ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Wrist ને કેવી રીતે બોલાય, Wrist ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Wrist શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Wrist in detail. Wrist નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials