Aback Meaning in Gujarati

aback-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Aback in Gujarati

અચાનક, પાછળની બાજુએ, આશ્ચર્યચકિત


Pronunciation of Aback in Gujarati

Aback (અબેક)


Usage of Aback in a Sentence

    • He was so taken aback by the incident.
    • આ ઘટનાથી તે ખુબજ આશ્ચર્યચકિત થઈ ગયો
    • There is a mango tree aback of my house.
    • મારા ઘરની પાછળ કેરીનું વૃક્ષ છે.

Watch Aback Meaning In Gujarati on YouTube

Aback meaning in Gujarati | Aback no arth shu che | explained Aback in Gujarati

Synonyms of Aback in Gujarati

surprised, confused, thrown off, thrown off guard


Antonyms of Aback in Gujarati

obviously, tardily, pokily, sluggishly, slowly, leisurely, laggardly


Tags for Aback Meaning in Gujarati

Aback Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of aback. translation of aback in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of aback in English and in Gujarati. What aback means in Gujarati. aback meaning in Gujarati. aback definition, explanation, pronunciations and examples of aback in Gujarati. Synonyms of aback in Gujarati. Antonyms of aback in Gujarati. Aback in Gujarati Dictionary. Aback typing in Gujarati. Thesaurus of Aback in Gujarati. Thesaurus of Aback Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Aback નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Aback નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Aback ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Aback ને કેવી રીતે બોલાય, Aback ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Aback શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Aback in detail. Aback નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials