Abaft Meaning in Gujarati

Abaft-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Abaft in Gujarati

વહાણનો પાછળનો ભાગ, પાછળનો ભાગ


Pronunciation of Abaft in Gujarati

Abaft (અબાફ્ટ)


Usage of Abaft in a Sentence

    • There was a little damage near the abaft of the ship.

    • વહાણ ના પાછળ ના ભાગ તરફ ઓછું નુકસાન થયું હતું.


Watch Abaft Meaning In Gujarati on YouTube

Abaft meaning in Gujarati | Abaft no arth shu che | explained Abaft in Gujarati

Synonyms of Abaft in Gujarati

aft, astern, sternward


Antonyms of Abaft in Gujarati

anteriorly


Tags for Abaft Meaning in Gujarati

Abaft Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Abaft. translation of Abaft in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Abaft in English and in Gujarati. What Abaft means in Gujarati. Abaft meaning in Gujarati. Abaft definition, explanation, pronunciations and examples of Abaft in Gujarati. Synonyms of Abaft in Gujarati. Abafts of Abaft in Gujarati. Abaft in Gujarati Dictionary. Abaft typing in Gujarati. Thesaurus of Abaft in Gujarati. Thesaurus of Abaft Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Abaft નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Abaft નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Abaft ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Abaft ને કેવી રીતે બોલાય, Abaft ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Abaft શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Abaft in detail. Abaft નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials