Abase Meaning in Gujarati

Abase-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Abase in Gujarati

અપમાનિત કરવું, માનભંગ કરવું, તિરસ્કારવું


Pronunciation of Abase in Gujarati

Abase (અબેસ)


Usage of Abase in a Sentence

    •  The manager clarified that his intention was not to abase the employee.

    • મેનેજરે સ્પષ્ટતા કરી કે તેનો આશય કર્મચારી ને અપમાનિત કરવાનો નહતો.

    • The harsh words from parents should not be taken as abasement by the children.

    • માતા-પિતાના કઠોર શબ્દો ને બાળકોએ અપમાન તરીકે ગણવા ન જોઈએ.


Watch Abase Meaning In Gujarati on YouTube

Abase meaning in Gujarati | Abase no arth shu che | explained Abase in Gujarati

Synonyms of Abase in Gujarati

bastardize, canker, cheapen, corrupt, debase, debauch, degrade, demean, deteriorate, lessen, pervert 


Antonyms of Abase in Gujarati

dignify, exalt, honor, ameliorate, amend, better, enhance, enrich, improve, cleanse, purify


Tags for Abase Meaning in Gujarati

Abase Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Abase. translation of Abase in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Abase in English and in Gujarati. What Abase means in Gujarati. Abase meaning in Gujarati. Abase definition, explanation, pronunciations and examples of Abase in Gujarati. Synonyms of Abase in Gujarati. Abases of Abase in Gujarati. Abase in Gujarati Dictionary. Abase typing in Gujarati. Thesaurus of Abase in Gujarati. Thesaurus of Abase Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Abase નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Abase નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Abase ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Abase ને કેવી રીતે બોલાય, Abase ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Abase શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Abase in detail. Abase નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials