Above Meaning in Gujarati

Above-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Above in Gujarati

ઉપર, ઊંચે, શિખરે, મૂળ તરફ, ઉપરની બાજુ પર, વધારામાં, થી ઉપર, થી વધારે, થી વધારે ઊંચા કે મહત્ત્વના પદ કે સ્થાન પર


Pronunciation of Above in Gujarati

Above (અબવ)


Usage of Above in a Sentence

    • He never rose above the rank of Police inspector.

    • તે ક્યારેય પોલીસ ઇન્સ્પેક્ટરના હોદ્દા થી ઉપર ન ગયા.

    • I looked at the stars above.

    • મેં ઉપર તારા તરફ જોયું.


Watch Above Meaning In Gujarati on YouTube

Above meaning in Gujarati | Above no arth shu che | explained Above in Gujarati

Synonyms of Above in Gujarati

over, beyond, exceeding


Antonyms of Above in Gujarati

succeeding(a), beneath, below, to a lower place, at a lower place


Tags for Above Meaning in Gujarati

Above Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Above. translation of Above in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Above in English and in Gujarati. What Above means in Gujarati. Above meaning in Gujarati. Above definition, explanation, pronunciations and examples of Above in Gujarati. Synonyms of Above in Gujarati. Antonyms of Above in Gujarati. Above in Gujarati Dictionary. Above typing in Gujarati. Thesaurus of Above in Gujarati. Thesaurus of Above Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Above નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Above નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Above ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Above ને કેવી રીતે બોલાય, Above ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Above શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Above in detail. Above નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials