After Meaning in Gujarati

After-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of After in Gujarati

પછી, પછીથી, પાછળ, મોડેથી, ની અસરરૂપે, ને અનુસાર, પછવાડે


Pronunciation of After in Gujarati

After (આફ્ટર)


Usage of After in a Sentence

    • The police were after the thief.

    • પોલીસ ચોરની પાછળ હતી.

    • I felt tired after a marathon run.

    • મેરેથોન દોડ પછી મને થાક લાગ્યો.


Watch After Meaning In Gujarati on YouTube

After meaning in Gujarati | After no arth shu che | explained After in Gujarati

Synonyms of After in Gujarati

afterward, later on, behind, following, later, afterward, subsequently, next


Antonyms of After in Gujarati

 ahead, antecedently, anteriorly, before, beforehand, earlier, previously


Tags for After Meaning in Gujarati

After Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of After. translation of After in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of After in English and in Gujarati. What After means in Gujarati. After meaning in Gujarati. After definition, explanation, pronunciations and examples of After in Gujarati. Synonyms of After in Gujarati. Antonyms of After in Gujarati. After in Gujarati Dictionary. After typing in Gujarati. Thesaurus of After in Gujarati. Thesaurus of After Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે After નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે After નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે After ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે After ને કેવી રીતે બોલાય, After ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો After શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of After in detail. After નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials