Babe Meaning in Gujarati

Babe-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Babe in Gujarati

બાળક, અનુભવ વિનાનું માણસ


Pronunciation of Babe in Gujarati

Babe (બેબ)


Usage of Babe in a Sentence

    • Your babe is very brilliant.

    • તમારું બાળક ખૂબ તેજસ્વી છે.

    • He is a babe in national politics.

    • તેઓ રાષ્ટ્રીય રાજકારણ માં અનુભવહીન છે.


Watch Babe Meaning In Gujarati on YouTube

Babe meaning in Gujarati | Babe no arth shu che | explained Babe in Gujarati

Synonyms of Babe in Gujarati

baby, child, infant, neonate, toddler, newborn, amateur, beauty queen, darling, sweetheart, dearest  


Antonyms of Babe in Gujarati

adult, grown-up, senior, senior citizen, hag, witch


Tags for Babe Meaning in Gujarati

Babe Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Babe. translation of Babe in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Babe in English and in Gujarati. What Babe means in Gujarati. Babe meaning in Gujarati. Babe definition, explanation, pronunciations and examples of Babe in Gujarati. Synonyms of Babe in Gujarati. Babes of Babe in Gujarati. Babe in Gujarati Dictionary. Babe typing in Gujarati. Thesaurus of Babe in Gujarati. Thesaurus of Babe Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Babe નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Babe નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Babe ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Babe ને કેવી રીતે બોલાય, Babe ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Babe શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Babe in detail. Babe નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials