Chest Meaning in Gujarati

Chest-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Chest in Gujarati

છાતી, પેટી, તિજોરી, કફન, પટારો, ખોખું, બારદાન, લડાઈ, ઝઘડો, તકરારી મુદ્દો, વક્ષ:સ્થળ, ઉર


Pronunciation of Chest in Gujarati

Chest (ચેસ્ટ)


Usage of Chest in a Sentence

    • The bullet hit him in the chest.

    • ગોળી તેની છાતીમાં વાગી.

    •  I can feel my heart pounding in my chest.

    • હું મારા હૃદયને મારી છાતીમાં ધબકતું અનુભવી શકું છું.


Watch Chest Meaning In Gujarati on YouTube

Chest meaning in Gujarati | Chest no arth shu che | explained Chest in Gujarati

Synonyms of Chest in Gujarati

breast, torso, trunk, thorax, sternum, box, case, casket, crate,trunk, strongbox, container


Antonyms of Chest in Gujarati


Tags for Chest Meaning in Gujarati

Chest Meaning in Gujarati. Chest Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Chest. translation of Chest in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Chest in English and in Gujarati. What Chest means in Gujarati. Chest meaning in Gujarati. Chest definition, explanation, pronunciations and examples of Chest in Gujarati. Synonyms of Chest in Gujarati. Chests of Chest in Gujarati. Chest in Gujarati Dictionary. Chest typing in Gujarati. Thesaurus of Chest in Gujarati. Thesaurus of Chest Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Chest નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Chest નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Chest ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Chest ને કેવી રીતે બોલાય, Chest ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Chest શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Chest in detail. Chest નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials