Crap Meaning in Gujarati

Crap-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Crap in Gujarati

વાહિયાત કે બકવાસ વાત, ઉકરડો, ગૂ, મળત્યાગ કરવો


Pronunciation of Crap in Gujarati

Crap (ક્રૅંપ)


Usage of Crap in a Sentence

    • You’re talking too much crap!

    • તમે ખૂબ બકવાસ વાત કરી રહ્યા છો!

    • I don’t believe in all that crap.

    • હું તે બધી વાહિયાત વાત માં માનતો નથી.


Watch Crap Meaning In Gujarati on YouTube

Crap meaning in Gujarati | Crap no arth shu che | explained Crap in Gujarati

Synonyms of Crap in Gujarati

nonsense, drivel, baloney, bull, bunk, idiocy, twaddle, bunkum, claptrap, foolishness, gibberish


Antonyms of Crap in Gujarati

sense, booty, find, pickings, salvage, swag, valuables 


Tags for Crap Meaning in Gujarati

Crap Meaning in Gujarati. Crap Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Crap. translation of Crap in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Crap in English and in Gujarati. What Crap means in Gujarati. Crap meaning in Gujarati. Crap definition, explanation, pronunciations and examples of Crap in Gujarati. Synonyms of Crap in Gujarati. Craps of Crap in Gujarati. Crap in Gujarati Dictionary. Crap typing in Gujarati. Thesaurus of Crap in Gujarati. Thesaurus of Crap Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Crap નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Crap નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Crap ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Crap ને કેવી રીતે બોલાય, Crap ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Crap શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Crap in detail. Crap નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials