Crush Meaning in Gujarati

Crush-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Crush in Gujarati

વાટવું, દબાવી દેવું, છૂંદવું, કચરવું, સખત હાર આપવી, પદભ્રષ્ટ કરવું, મોહ


Pronunciation of Crush in Gujarati

Crush (ક્રશ)


Usage of Crush in a Sentence

    • Namrata had a crush on him.

    • નમ્રતા ને તેના પ્રત્યે મોહ હતો.

    • We use Atta maker to crush grains at home.

    • અમે ઘરે અનાજને દળવા માટે આટામેકર નો ઉપયોગ કરીએ છીએ.


Watch Crush Meaning In Gujarati on YouTube

Crush meaning in Gujarati | Crush no arth shu che | explained Crush in Gujarati

Synonyms of Crush in Gujarati

crash, rash, crusher, tigerish


Antonyms of Crush in Gujarati

peace, dislike, hate, hatred 


Tags for Crush Meaning in Gujarati

Crush Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Crush. translation of Crush in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Crush in English and in Gujarati. What Crush means in Gujarati. Crush meaning in Gujarati. Crush definition, explanation, pronunciations and examples of Crush in Gujarati. Synonyms of Crush in Gujarati. Crushs of Crush in Gujarati. Crush in Gujarati Dictionary. Crush typing in Gujarati. Thesaurus of Crush in Gujarati. Thesaurus of Crush Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Crush નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Crush નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Crush ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Crush ને કેવી રીતે બોલાય, Crush ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Crush શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Crush in detail. Crush નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials