Drop Meaning in Gujarati

Drop-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Drop in Gujarati

ટીપું, બિંદુ, છાંટો, દવાનાં ટીપાં, ઝૂમખુ, લટકણિયું, એકદમ નીચે પડવું તે, પતન, સીધું ઊતરાણ, ટીપાં પાડવાં કે પડવાં, હાથમાંથી છોડી દેવું, બાદ કરવું, બેસી જવું


Pronunciation of Drop in Gujarati

Drop (ડ્રૉપ)


Usage of Drop in a Sentence

    • Not a single drop of juice is left.

    • રસનું એક ટીપું પણ બચ્યું નથી.

    • The company has suffered a big drop in trade.

    • કંપનીને વેપારમાં મોટો ઘટાડો સહન કરવો પડ્યો છે.


Watch Drop Meaning In Gujarati on YouTube

Drop meaning in Gujarati | Drop no arth shu che | explained Drop in Gujarati

Synonyms of Drop in Gujarati

droplet, blob, globule, bead, bubble, tear, dot, set, set down, lay, put, place


Antonyms of Drop in Gujarati

glob, lot, incline, increase, mound, mountain


Tags for Drop Meaning in Gujarati

Drop Meaning in Gujarati. Drop Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Drop. translation of Drop in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Drop in English and in Gujarati. What Drop means in Gujarati. Drop meaning in Gujarati. Drop definition, explanation, pronunciations and examples of Drop in Gujarati. Synonyms of Drop in Gujarati. Drops of Drop in Gujarati. Drop in Gujarati Dictionary. Drop typing in Gujarati. Thesaurus of Drop in Gujarati. Thesaurus of Drop Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Drop નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Drop નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Drop ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Drop ને કેવી રીતે બોલાય, Drop ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Drop શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Drop in detail. Drop નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials