Fairy Meaning in Gujarati

Fairy-meaning-in-gujarati

 

Type of Fairy

noun: fairy; plural noun: fairies


Definition and Meaning of Fairy in Gujarati

પરી, જાદુઈ શક્તિ ધરાવતી નાજુક કાલ્પનિક સ્ત્રી, પરીઓનું કે તેને લગતું, વનદેવતા, સમલિંગકામી પુરુષ


Pronunciation of Fairy in Gujarati

Fairy (ફેઅરી)


Usage of Fairy in a Sentence

    • She likes to listen to fairy stories.

    • તેને પરીકથાઓ સાંભળવી ગમે છે.

    • This movie is based on a fairy story.

    • આ ફિલ્મ પરીકથા પર આધારિત છે.


Watch Fairy Meaning In Gujarati on YouTube

Fairy meaning in Gujarati | Fairy no arth shu che | explained Fairy in Gujarati

Synonyms of Fairy in Gujarati

sprite, pixie, elf, imp, brownie, puck, dwarf, gnome, goblin, hobgoblin, troll, kelpie, leprechaun, pishogue, Sidhe, tokoloshe, peri


Antonyms of Fairy in Gujarati,

demon, devil, monster


Tags for Fairy Meaning in Gujarati

Fairy Meaning in Gujarati. Fairy Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Fairy. translation of Fairy in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Fairy in English and in Gujarati. What Fairy means in Gujarati. Fairy meaning in Gujarati. Fairy definition, explanation, pronunciations and examples of Fairy in Gujarati. Synonyms of Fairy in Gujarati. Fairys of Fairy in Gujarati. Fairy in Gujarati Dictionary. Fairy typing in Gujarati. Thesaurus of Fairy in Gujarati. Thesaurus of Fairy Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Fairy નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Fairy નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Fairy ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Fairy ને કેવી રીતે બોલાય, Fairy ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Fairy શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Fairy in detail. Fairy નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials