Jabot Meaning in Gujarati

Jabot-meaning-in-gujarati

 

Type of Jabot

noun: jabot; plural noun: jabots


Definition and Meaning of Jabot in Gujarati

સ્ત્રીઓના પોલકા પરની શોભા ની ઝાલર


Pronunciation of Jabot in Gujarati

Jabot (જબોટ)


Usage of Jabot in a Sentence

    • She instructed the tailor to properly stitch the jabot.

    • તેણે યોગ્યરીતે ઝાલર લગાવવા દરજીને સૂચના આપી.

    • The dresses with jabot cost dearly.

    • ઝાલર વાળા ડ્રેસ મોંઘા પડે છે.


Watch Jabot Meaning In Gujarati on YouTube

Jabot meaning in Gujarati | Jabot no arth shu che | explained Jabot in Gujarati

Synonyms of Jabot in Gujarati

choker, dicky, fichu, fraise, frill, neckband, ruff, torque


Antonyms of Jabot in Gujarati,

unfold, arrange


Tags for Jabot Meaning in Gujarati

Jabot Meaning in Gujarati. Jabot Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Jabot. translation of Jabot in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Jabot in English and in Gujarati. What Jabot means in Gujarati. Jabot meaning in Gujarati. Jabot definition, explanation, pronunciations and examples of Jabot in Gujarati. Synonyms of Jabot in Gujarati. Jabots of Jabot in Gujarati. Jabot in Gujarati Dictionary. Jabot typing in Gujarati. Thesaurus of Jabot in Gujarati. Thesaurus of Jabot Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Jabot નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Jabot નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Jabot ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Jabot ને કેવી રીતે બોલાય, Jabot ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Jabot શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Jabot in detail. Jabot નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials