Olive Meaning in Gujarati

Olive-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Olive in Gujarati

જૈતુન, જૈતુનનું વૃક્ષ


Pronunciation of Olive in Gujarati

Olive (ઓલિવ)


Usage of Olive in a Sentence

    • Olives are rich in Vitamin E.

    • જૈતુન માં વિટામિન ઈ ભરપૂર માત્રા માં હોય છે.

    • Black and green are two varieties of olives.

    • કાળા અને લીલા એમ બે પ્રકાર ના જૈતુન હોય છે.


Watch Olive Meaning In Gujarati on YouTube

Olive meaning in Gujarati | Olive no arth shu che | explained Olive in Gujarati

Synonyms of Olive in Gujarati


Antonyms of Olive in Gujarati


Tags for Olive Meaning in Gujarati

Olive Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Olive. translation of Olive in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Olive in English and in Gujarati. What Olive means in Gujarati. Olive meaning in Gujarati. Olive definition, explanation, pronunciations and examples of Olive in Gujarati. Synonyms of Olive in Gujarati. Olives of Olive in Gujarati. Olive in Gujarati Dictionary. Olive typing in Gujarati. Thesaurus of Olive in Gujarati. Thesaurus of Olive Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Olive નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Olive નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Olive ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Olive ને કેવી રીતે બોલાય, Olive ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Olive શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Olive in detail. Olive નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials