Ratio Meaning in Gujarati

Ratio-meaning-in-gujarati

 

Type of Ratio

noun: ratio; plural noun: ratios


Definition and Meaning of Ratio in Gujarati

ગુણોત્તર, પ્રમાણ, દર, એક સંખ્યાને બીજી સંખ્યા વડે ભાગવાથી જે સંખ્યા ઉપલબ્ધ થાય તેનો પ્રથમની સંખ્યાઓ સાથેનો સંબંધ


Pronunciation of Ratio in Gujarati

Ratio (રેશિઓ)


Usage of Ratio in a Sentence

    • The ratio of men to women is 10 to 6 in my state.

    • મારા રાજ્યમાં પુરુષો અને મહિલાઓનો ગુણોત્તર ૧૦ થી ૬ છે.

    • The ratio of students to teachers was 30 to 1.

    • વિદ્યાર્થીઓ અને શિક્ષકોનો ગુણોત્તર ૩૦ થી ૧ હતો.


Watch Ratio Meaning In Gujarati on YouTube

Ratio meaning in Gujarati | Ratio no arth shu che | explained Ratio in Gujarati

Synonyms of Ratio in Gujarati

proportion, correlation, relationship, correspondence, balance, percentage, fraction, quotient


Antonyms of Ratio in Gujarati,

difference, whole, entirety, total, unevenness sum, gross, totality, ensemble, aggregate


Tags for Ratio Meaning in Gujarati

Ratio Meaning in Gujarati. Ratio Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Ratio. translation of Ratio in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Ratio in English and in Gujarati. What Ratio means in Gujarati. Ratio meaning in Gujarati. Ratio definition, explanation, pronunciations and examples of Ratio in Gujarati. Synonyms of Ratio in Gujarati. Ratios of Ratio in Gujarati. Ratio in Gujarati Dictionary. Ratio typing in Gujarati. Thesaurus of Ratio in Gujarati. Thesaurus of Ratio Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Ratio નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Ratio નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Ratio ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Ratio ને કેવી રીતે બોલાય, Ratio ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Ratio શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Ratio in detail. Ratio નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials