Scene Meaning in Gujarati

Scene-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Scene in Gujarati

દ્રશ્ય, દેખાવ, ઘટના, ઘટના સ્થળ, ખરી કે કલ્પિત ઘટનાની જગ્યા કે સ્થાન, નાટકનો પ્રવેશ, સજાવટથી સજાવેલો રંગમંચ, ઉગ્ર બોલાચાલી કે તકરાર


Pronunciation of Scene in Gujarati

Scene (સીન)


Usage of Scene in a Sentence

    • The police were on the scene in minutes.

    • પોલીસ થોડીવારમાં ઘટના સ્થળે પહોંચી ગઈ હતી.

    • Words cannot describe the beauty of the scene.

    • શબ્દો દ્રશ્યની સુંદરતાનું વર્ણન કરી શકતા નથી.


Watch Scene Meaning In Gujarati on YouTube

Scene meaning in Gujarati | Scene no arth shu che | explained Scene in Gujarati

Synonyms of Scene in Gujarati

incident, clip, sequence, location, site, place, position, point, spot, section


Antonyms of Scene in Gujarati

hiding, composure, blond, enlightened, active, unconcealed, dark 


Tags for Scene Meaning in Gujarati

Scene Meaning in Gujarati. Scene Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Scene. translation of Scene in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Scene in English and in Gujarati. What Scene means in Gujarati. Scene meaning in Gujarati. Scene definition, explanation, pronunciations and examples of Scene in Gujarati. Synonyms of Scene in Gujarati. Scenes of Scene in Gujarati. Scene in Gujarati Dictionary. Scene typing in Gujarati. Thesaurus of Scene in Gujarati. Thesaurus of Scene Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Scene નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Scene નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Scene ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Scene ને કેવી રીતે બોલાય, Scene ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Scene શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Scene in detail. Scene નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials