Udder Meaning in Gujarati

Udder-meaning-in-gujarati

 

Type of Udder

noun: udder; plural noun: udders


Definition and Meaning of Udder in Gujarati

આઉ, ઢોર ઈ. ના આંચળ


Pronunciation of Udder in Gujarati

Udder (અડર)


Usage of Udder in a Sentence

    • The Gir cow has a large udder.

    • ગીર ગાય ના આઉ વિશાળ હોય છે.

    • The udder must be washed before milking the cow.

    • ગાય ને દોહતાં પહેલાં તેના આંચળને પાણીથી સાફ કરવા જોઈએ.


Watch Udder Meaning In Gujarati on YouTube

Udder meaning in Gujarati | Udder no arth shu che | explained Udder in Gujarati

Synonyms of Udder in Gujarati

bosom, mammary glands


Antonyms of Udder in Gujarati,


Tags for Udder Meaning in Gujarati

Udder Meaning in Gujarati. Udder Meaning in Gujarati by MIG. Meaning and definitions of Udder. translation of Udder in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Udder in English and in Gujarati. What Udder means in Gujarati. Udder meaning in Gujarati. Udder definition, explanation, pronunciations and examples of Udder in Gujarati. Synonyms of Udder in Gujarati. Udders of Udder in Gujarati. Udder in Gujarati Dictionary. Udder typing in Gujarati. Thesaurus of Udder in Gujarati. Thesaurus of Udder Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Udder નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Udder નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Udder ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Udder ને કેવી રીતે બોલાય, Udder ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Udder શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Udder in detail. Udder નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials