Whom Meaning in Gujarati

Whom-meaning-in-gujarati

 

Definition and Meaning of Whom in Gujarati

જેને, કોને


Pronunciation of Whom in Gujarati

Whom (હૂમ)


Usage of Whom in a Sentence

    • Whom did she marry?

    • તેણે કોની સાથે લગ્ન કર્યા?

    • Whom did you invite to the party?

    • તમે કોને પાર્ટી માટે આમંત્રણ આપ્યું હતું?


Watch Whom Meaning In Gujarati on YouTube

Whom meaning in Gujarati | Whom no arth shu che | explained Whom in Gujarati

Synonyms of Whom in Gujarati


Antonyms of Whom in Gujarati


Tags for Whom Meaning in Gujarati

Whom Meaning in Gujarati. Meaning and definitions of Whom. translation of Whom in Gujarati language with similar and opposite words. Spoken pronunciation of Whom in English and in Gujarati. What Whom means in Gujarati. Whom meaning in Gujarati. Whom definition, explanation, pronunciations and examples of Whom in Gujarati. Synonyms of Whom in Gujarati. Antonyms of Whom in Gujarati. Whom in Gujarati Dictionary. Whom typing in Gujarati. Thesaurus of Whom in Gujarati. Thesaurus of Whom Meaning in Gujarati.


What was in this post

આ Website માં તમે Whom નો Gujarati માં અર્થ સમજશો અને એની સાથે Whom નું pronunciation પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે Whom ના meaning ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે Whom ને કેવી રીતે બોલાય, Whom ને બોલવાની સાચી રીત કઈ છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો Whom શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Meaning of Whom in detail. Whom નો gujarati માં meaning.


Also Visit our Socials