IPO Full Form in Gujarati

IPO-full-form-in-gujarati

 

What is the Full Form of

IPO


IPO Full Form

Initial Public Offering


IPO Full Form in Gujarati

પ્રારંભીક લોક પ્રસ્તાવ


About IPO:

IPO એ ખાનગી કોર્પોરેશનના શેરની નવી સ્ટોક ઈશ્યુમાં જાહેર જનતાને ઓફર કરવાની પ્રક્રિયાનો સંદર્ભ આપે છે. IPO કંપનીને જાહેર રોકાણકારો પાસેથી મૂડી એકત્ર કરવાની મંજૂરી આપે છે.


Watch IPO Full Form In Gujarati on YouTube

IPO Full Form in Gujarati | IPO nu full form shu che | IPO નું ગુજરાતી માં ફૂલફૉર્મ 

 

Tags for IPO Full Form

IPO Full Form, IPO Full Form in Gujarati, What is the full form of IPO in Gujarati, Find full form of IPO in Gujarati, Gujarati Full Form of IPO, IPO Meaning in Gujarati, Gujarati Meaning of IPO


What was in this post

આ Website પર તમે IPO નું gujarati માં ફૂલફૉર્મ સમજશો અને એની સાથે IPO શું છે તે પણ શિખશો. એટ્લે કે તમે IPO ના ફૂલલફરોમ ની સાથે સાથે એ પણ શિખશો કે IPO શું છે. તો બસ એક મિનટ માં શીખો IPO શબ્દ ને. Lets learn Gujarati Full form of IPO in detail. IPO નું gujarati માં Full form.


Also Visit our Socials